Jedziemy do Irlandii !!!

„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023481 – to nazwa projektu, jaki został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego uzyskał całkowite dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (http://power.frse.org.pl/). Budżet projektu wynosi 79 232 Euro, co stanowi równowartość kwoty 335 595,06 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2016 do programu Erasmus+, tj. 20 października 2015 r. – 1 EUR = 4,2356 PLN.

Zgodnie z założeniami projektu, jego wdrażanie rozpoczęło się 1 września 2016 r.,
a zakończenie realizacji przewidziane jest na dzień 31 czerwca 2018 r. Koordynatorem projektu jest nauczycielka naszej szkoły mgr Magdalena Folczyk.

W ramach projektu zostaną zorganizowane w marcu 2017 r. oraz październiku 2017r.
4 tygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach w Mallow dla 28 uczniów technikum klas drugich i trzecich,  kształcących się w zawodzie technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Grupom będzie towarzyszył opiekun
z ramienia Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Naszym partnerem w projekcie jest irlandzka organizacja Your International Training (http://www.yourinternationaltraining.com/pl/), która już od wielu lat zajmuje się organizacją stażyi praktyk zawodowych dla uczniów z krajów europejskich. Wzajemna współpraca obu instytucji gwarantuje  wysoką jakość praktyk i pozwoli z sukcesem zrealizować cele projektu.

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu oraz zajęcia przygotowawcze. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka angielskiego, poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Irlandii oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

  • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
  • dokument Europass Mobilność,
  • Europass paszport językowy
  • certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

W ramach przyznanych środków  uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach,  transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,bilet miesięczny na komunikację miejską, ubezpieczenie, wycieczki do Kinsale oraz KillarneyNational Park, oraz opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej.

Realizacja projektu poprzez udział młodzieży w praktykach zagranicznych przyczyni się do:

– podniesienia kwalifikacji i kompetencji społecznych u młodych ludzi;

– podniesienia atrakcyjności uczestników na rynku pracy;

– wyrównania szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniemz powodu trudnych warunków materialnych;

– podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

– uświadomienia korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji;

– stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;

– rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, otwarcie na innych ludzi, kulturę obyczaje;

– zwiększenia wiary we własne możliwości, samodzielność;

– możliwości tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dających możliwość aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa
i tożsamości. 

Projekt umożliwi uczestnikom poznanie warunków pracy i wymagań na irlandzkim rynku pracy. Będzie to też swoisty trening pracy i zachowań wymaganych przez pracodawców takich jak punktualność, systematyczność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, praca pod presja czasu, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań. Będzie to również doskonała okazja do sprawdzenia i zweryfikowania posiadanych umiejętności językowych oraz nabycie i rozwinięcie nowych ze względu na konieczność posługiwania się językiem angielskim w trakcie praktyk.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do projektu będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać u  koordynatora projektu – mgr Magdaleny Folczyk

image_pdfimage_print