Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przeznaczone jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i gimnazjum. Nauka trwa 6 semestrów (3 lata). Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego. Znaczna część planowych zajęć przeznaczona jest na przygotowanie do matury. Słuchacze są zobowiązaniu do napisania prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów. Pozytywne oceny z prac stanowią podstawę do dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej słuchacze zdają egzamin z: języka polskiego, języka obcego i matematyki. Natomiast pozostałe przedmioty zdawane są w ramach egzaminu ustnego. W liceach dla dorosłych obowiązuje promocja semestralna. Obowiązuje nauka jednego języka obcego – do wyboru przez słuchacza.

Zajęcia odbywają się w formie konsultacji:

  • piątki od godziny 1500,
  • soboty od godziny 1400.