Nabór elektroniczny

Nabór elektroniczny

Regulamin naboru.

Regulamin rekrutacji  kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2018/2019

 Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  W sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia 2018r.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

1.Ustala listę kandydatów z problemami zdrowotnymi, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin zastępczych, z nauczania indywidualnego, posiadającymi opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – uczniowie ci mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. Ustala listę kandydatów na podstawie wyników rekrutacji stosując kryteria ustalone przez Kuratora i szkołę.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym :

            1) za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt.

 1. a) wynik przedstawiony w procentach z:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych,

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

– mnoży się przez 0,2

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

– języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12,

 wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt.

1.Na wszystkie kierunki punktowane są 4 przedmioty:

– j polski,

– matematyka,

– j. obcy,

– geografia,

 1. Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z w/w przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następującą zasadę:

celujący                         – 18 punktów

bardzo dobry              – 17 punktów

dobry                           – 14 punktów

dostateczny               – 8 punktów

dopuszczający         – 2 punkty

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów, w tym za:
 3. a) uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  (10 punktów),
 4. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (7 punktów),
 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (5 punktów),
 2. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego (7 punktów),
 3. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (5 punktów),
 4. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (3 punkty),
 5. g) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywność społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 2. Dla kandydatów, którzy zostali z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum , przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki

2)historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty.
 1. Kandydaci składają wnioski w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
 • 07.05 – 11.06.2018r.- składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły.
 • 22.06 – 26.06.2018r. do godz.15.00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 29.06.2018 do godz.10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 • 29.06.-06.07.2018r. – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 09.07.2018r. do godz.10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

III. Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia,
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego
  i powiatowego załączają do podania dyplomy,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( jeśli kandydat posiada).
 1. Postępowanie uzupełniające prowadzone jest do 31 sierpnia 2018r.