Nabór elektroniczny

image_pdfimage_print

Nabór elektroniczny

Regulamin naboru.

Regulamin rekrutacji  kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin opracowano na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia  MEN z dnia 14 marca 2017r. (D. U. z dnia 20 marca 2017r.).

 1. Kandydaci składają wnioski w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
 • 08.05 – 09.06.2017r. – przyjmowanie wniosków,

– składanie dokumentów do nie więcej niż trzech szkół :

- oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginały lub kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • kartę zdrowia,
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego
  i powiatowego załączają do podania dyplomy.

 

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia 2017r.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

 

 1. Ustala listę kandydatów z problemami zdrowotnymi, z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin zastępczych, z nauczania indywidualnego, posiadającymi opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – uczniowie ci mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Ustala listę kandydatów na podstawie wyników rekrutacji stosując kryteria ustalone przez Kuratora i szkołę, zgodnie z zapisem w statucie:

 

1.Na wszystkie kierunki punktowane są 4 przedmioty:

- j polski,

- matematyka,

- j. obcy,

- geografia, 

 

 1. Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z w/w przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następującą zasadę:

celujący                    – 18 punktów

bardzo dobry          – 17 punktów

dobry                        – 14 punktów

dostateczny            – 8 punktów

dopuszczający  -         2 punkty

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów, w tym za:
 3. a) uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  (10 punktów),
 4. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

(7 punktów),

 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (5 punktów),
 2. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego (7 punktów),
 3. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (5 punktów),
 4. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (3 punkty),
 5. g) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywność społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 2. W wyniku rekrutacji kandydat może uzyskać nie więcej niż 200 punktów, w tym

1)za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt.

 1. a) wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- mnoży się przez 0,2

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

- języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12,

 wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt.

 1. Dla kandydatów, którzy zostali z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum , przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki

2)historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – 20 punktów
 2. b) bardzo dobrym – 18 punktów
 3. c) dobrym – 13 punktów
 4. d) dostatecznym – 8 punktów
 5. e) dopuszczającym – 2 punkty.
 6. 8. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach są wymienione w Zarządzeniu Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r.

 

 1. Termin 08.05 -27.06.2017r – komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.
 2. Termin 30.06.2017r do godz. 10.00 – komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do naszej szkoły.
 3. Termin 30.06 – 05.07.2017r– kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały dokumentów. Składają także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. Termin 07.07.2017r do godz. 10.00 – komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Termin od 07.07.2017r. – prowadzone jest postępowanie uzupełniające.