Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

Nr projektu POWER VET 2019-1-PL01-KA102-061914

Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” był skierowany do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół budowlanych w Brzozowie o profilu technik budownictwa oraz do nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Podczas pobytu w Irlandii uczniowie odbyli czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich firmach budowlanych, a nauczyciele uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu job-shadowing w GRETB Training Centre w Galway. W projekcie wzięła udział grupa 9 uczniów wraz z opiekunem i 4 nauczycieli. Projekt realizowany był w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Całkowite dofinansowanie wyniosło 144 036,89 PLN.

Najważniejszym celem projektu w odniesieniu do uczniów było zdobycie doświadczeń zawodowych, praktyczne sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej nauki w szkole oraz indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie. W wyniku tego doszło do podniesienia istniejących i nabycia nowych kompetencji nie tylko zawodowych, ale także społecznych, kulturowych takich jak mobilność, elastyczność, umiejętność funkcjonowania w grupie i środowisku wielokulturowym przyszłych pracowników sektora budowlanego. Dzięki uczestnictwu w praktyce młodzież nabyła praktyczne umiejętności zawodowe jak również umiejętności ułatwiające poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto realizacja projektu poprzez udział młodzieży przyczyniła się do wyrównania szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnych warunków materialnych, podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, uświadomienia korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji oraz stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Dodatkowo uczniowie nabyli umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kulturowo środowisku, stali się otwarci na innych ludzi, kulturę, obyczaje oraz zwiększyli wiarę we własne możliwości i samodzielność. Udział w mobilności umożliwił wszystkim uczestnikom tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych dających możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Uczniowie odbywający praktykę w irlandzkich firmach budowlanych mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji. Zdobyli umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych. Nabyli umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych oraz umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych. Ponadto, uwzględniając specyfikę firm budowlanych współpracujących z organizacją Your International Training uczniowie zapoznali się z materiałami i technologią wykonywania budynków energooszczędnych oraz pasywnych, materiałami i technologią montażu systemów elewacyjnych, technologią wykonywania drewnianych budynków szkieletowych, materiałami i technologią wykonywania stalowych konstrukcji budowlanych, materiałami i technologią wykonywania robót renowacyjnych i remontowych, procedurami prawnymi związanymi z procesem budowlanym w Irlandii (dokumentacja budowy). Z zakresu kompetencji społecznych uczniowie nauczyli się podejmować decyzje dotyczące zleconych zadań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pracy w zespole, komunikacji.

Celem projektu w odniesieniu do kadry edukacyjnej jest podniesienie ich kwalifikacji poprzez udział w tygodniowym szkoleniu typu job-shadowing, które umożliwi poznanie innych, ciekawych metod kształcenia zawodowego i organizacji praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wzbogacą swój warsztat pracy poprzez obserwację procesu uczenia się i nauczania w innym kraju oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zapoznali się z organizacją irlandzkiego systemu kształcenia zawodowego, zapoznali się z mechanizmami dostosowywania kształcenia zawodowego do realiów i potrzeb rynku regionalnego w tym szczególnie z zasadami i procedurami wprowadzania nowych kierunków kształcenia. Każdy uczestnik towarzyszył w pracy jednemu nauczycielowi, obserwował warsztat pracy profesjonalisty, wykonywał różne czynności pod jego kierunkiem z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Podczas spotkań z przedstawicielami szkoły zapoznali się z zakresem działalności szkoły, poznali programy nauczania, infrastrukturę szkoły łącznie z wyposażeniem pracowni przedmiotów zawodowych oraz pomocami dydaktycznymi. Ważnym elementem pobytu była analiza form współpracy międzynarodowej szkoły i sposobów jej wykorzystywania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Nauczyciele poznali specyfikę pracy z młodzieżą w irlandzkiej szkole, poznali metody nauczania danego przedmiotu. Odwiedzili laboratorium, w którym prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów. Poprzez obserwację lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnych zapoznali się ze sposobem ich wykorzystania zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.  Wszyscy uczestnicy, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, podnieśli swoje kompetencje językowe, przełamali barierę językową i strach przed komunikacją w języku obcym, stali się osobami bardziej otwartymi na nowe wyzwania.

Udział w projekcie Zespołu Szkół Budowlanych, a więc zespołu szkół zawodowych, wzmocnił pozycję szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym. Placówka zwiększyła swój potencjał oraz ofertę adresowaną do okolicznej młodzieży. Poprzez udział w projekcie doszło do wymiany doświadczeń w obszarze edukacji zawodowej i praktycznej nauki zawodu nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale także na poziomie regionalnym (podkarpacie). Uczniowie po zakończeniu udziału w projekcie będą mieć ułatwione wejście na rynek pracy ze względu na posiadanie większego doświadczenia zawodowego niż ich rówieśnicy odbywający praktyki w kraju. Są oni bardziej otwarci, komunikatywni, lepiej przygotowani do podejmowania wyzwań. Nauczyciele zyskali nowe spojrzenie na system edukacji zawodowej, wyciągnęli wnioski do swojej dalszej pracy na rzecz szkoły i będą mogli mieć wpływ na poprawę systemu edukacji zawodowej w szkole. Włączają nowe metody nauczania do swoich programów. Wnioski sformułowane po realizacji praktyk posłużą poprawie jakości praktyk krajowych, z których uczniowie korzystają na co dzień. Dla szkoły jest swoista odskocznia do realizacji kolejnych projektów wzmacniających jej pozycję na poziomie lokalnym i regionalnym, co powoduje, że zwiększają się szanse podczas ubiegania się o różnego rodzaju żądania finansowane przez budżety lokalne. Podobnie rzecz się ma w przypadku partnera irlandzkiego, który już teraz posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Każdy kolejny projekt to nowe doświadczenia i wzrost ich potencjału. Umiejętności tworzenia wspólnego środowiska pracy, które korzysta ze wzajemnych doświadczeń, czerpie z różnorodności kulturowej (a nie na niej traci) wpłynie również pozytywnie na wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w projekt, na rozwój kompetencji, umiejętności, wiedzy, ale także tolerancji i czerpania z tego co nieznane i nieoczekiwane na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim

W ramach działań przygotowawczych zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego ogólnego prowadzone przez anglistę w celu podniesienia poziomu komunikacji uczniów i nauczycieli. Przygotowanie uwzględniało też dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla uczniów przygotowane i przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego branżowego w celu powtórzenia i utrwalenia słownictwa specjalistycznego z zakresu budownictwa. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przeprowadzili  dodatkowe zajęcia, które umożliwiły uczniom opanowanie zagadnień teoretycznych, które były wykorzystane w czasie praktyk w Irlandii. W ramach przygotowania kulturowego zostało zorganizowane spotkanie z Panią Patrycją Pilarek współpracującą z firmą Your International Training, która przedstawiła prezentację dotyczące stylu życia, kultury i obyczajów Irlandii. Pedagog szkolny przeprowadził z uczniami zajęcia na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa  i zachowania podczas pobytu na lotnisku i podróży.

Szkoła zorganizowała podróż do Dublina w Irlandii i z powrotem – przelot samolotem z lotniska w Rzeszowie, do Rzeszowa dojazd autobusem, a także ubezpieczenie (OC, NNW, KL). Uczestnicy zostali poinformowani o możliwości otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. YIT w Irlandii zapewniła transport z lotniska w Dublinie do miejsca docelowego w Galway, zakwaterowanie u rodzin goszczących oraz wyżywienie i transport lokalny. YIT zorganizowała też program kulturalny – wycieczki do miejsc interesujących kulturowo, takich jak Cliffs of Moher, Connemara National Park czy Kylemore Abbey. Nauczyciel jadący jako opiekun sprawował nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk, a także służył wsparciem pedagogicznym, a w razie potrzeby także językowym.

Uczestnicy byli zakwaterowani w domach rodzin goszczących (host families) gdzie mieli pokoje dwuosobowe z dostępem do kuchni i łazienki. Mieli zapewnione trzy posiłki dziennie (śniadanie, lunch i ciepłą kolację). W każdej rodzinie był zapewniony dostęp do Internetu. W razie potrzeb gospodarze transportowali uczestników do miejsca praktyk oraz na miejsca zbiórek przed wycieczkami. Uczestnicy mieli zapewniony stały kontakt z opiekunem z ramienia szkoły jak i pracownikami biura na miejscu. Na początku pobytu zostało zorganizowane spotkanie w biurze firmy, na którym zarówno uczniowie jak i nauczyciele zapoznali się z warunkami i zasadami obowiązującymi w Irlandii i w rodzinach goszczących. Firma YIT zorganizowała również obowiązkowe szkolenie z przepisów bhp dla uczestników (Safe Pass) oraz szkolenie z zasad wykonywania transportu ręcznego. Przed wyjazdem na praktyki zostały zorganizowane spotkania w szkole dla uczniów i ich rodziców, na których zapoznali się oni z zasadami obowiązującymi podczas praktyk, możliwym wsparciem, warunkami pobytu, komunikowaniem się z rodziną. Na spotkaniach zostały też podane dokładne informacje na temat zakwaterowania, organizacji podróży, możliwych limitów bagażowych, zasad pakowania, polisy ubezpieczeniowej, harmonogramu pobytu.

W trakcie trwanie projektu wszelkie informacje były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły i instytucji partnerskiej. Informacje o projekcie zostały też przekazane lokalnym mediom (Gazeta Brzozowska).  W szkole został stworzony kącik poświęcony projektowi czyli miejsce, gdzie umieszczane będą ulotki, plakaty, biuletyny, materiały promocyjne dotyczące projektu. Do dystrybucji rezultatów projektu wykorzystano media i portale społecznościowe (Facebook, strona internetowa szkoły). Zostały przygotowane prezentacje z pobytu uczniów i nauczycieli, które zamieszczono na stronie szkoły i na Facebook’u.

 

 

 

 

 

Poprzez udział w mobilności utrwalił się w opinii środowiska lokalnego obraz szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne i organizacyjne oraz stara się być instytucją otwartą na świat. Nastąpiło budowanie silniejszej więzi ze środowiskiem lokalnym, podnoszenie autorytetu szkoły w środowisku lokalnym, wśród rodziców i potencjalnych sponsorów szkoły. Nawiązanie kontaktów z nauczycielami języków obcych oraz przedmiotów zawodowych w Irlandii przyczyniło się do podejmowania nowych projektów dla uczniów (akcje mobilności młodzieży) oraz wzrostu poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami. Nauczyciele zwiększyli swoje umiejętności w nauczaniu i samodoskonaleniu się, polepszają jakość pracy na rzecz swoich uczniów, zwiększają swoje możliwości rozwoju zawodowego i kariery zawodowej oraz mają większą satysfakcję z codziennej pracy.

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print