REGULAMIN NABORU

image_pdfimage_print

Regulamin naboru do szkoły na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej

Technikum Nr II i Szkoły Branżowej I Stopnia

w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

w roku szkolnym 2017/2018

I.

Rekrutację kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, której skład zarządzeniem powołuje dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

II.

1.Terminy składania dokumentów określa zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

    w Rzeszowie.

  1. Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

1) trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

2) kartę zdrowia,

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

4) zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne w zakładach pracy (klasa wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, piekarz, sprzedawca, cukiernik itd..) – zaświadczenie można dołączyć po zakończeniu rekrutacji

  1. Do podania kandydaci mogą dołączyć ponadto:

1) opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

2) zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w gimnazjach.

III.

  1. Podstawę przyjęcia do szkoły stanowi suma punktów:

1) uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego;

2) przeliczonych z ocen z wybranych przez szkołę przedmiotów, według przyjętych zasad jednolitych dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej: język polski, język obcy, geografia, informatyka,

3) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

4) za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodne z odpowiednim rozporządzeniem MEN,

5) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

  1. Kandydatom do szkoły, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  2. Sumę punktów stanowiących podstawę do przyjęcia ogłasza dyrektor szkoły odpowiednim zarządzeniem.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:

1) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3) Ocena zachowania

4) Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

5) Średnia z przedmiotów obowiązkowych

6) Ocena z języka polskiego

7) Ocena z języka obcego

  1. Niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów do klasy pierwszej wybranej przez siebie szkoły przyjmowani są laureaci konkursów gimnazjalnych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu.

IV.

  1. Przyjęcia kandydatów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji nastąpi w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów, umieszczonych na liście kandydatów do szkoły, poprzez złożenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i oryginałów zaświadczeń otrzymanych z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego odbywa się w terminie określonym w odpowiednim zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  3. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.