TECHNIK BUDOWY DRÓG

      TECHNIK BUDOWY DRÓG to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z budową dróg.

       Technik budowy dróg pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być np. kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac drogowych.2

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik budowy dróg będzie przygotowany
 do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)organizowania i prowadzenia robót
ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
2)organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz
obiektów inżynierskich;
3)prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządzania kosztorysów robót drogowych

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:

BD.01.Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;
BD.25.Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i
obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 Technik budowy dróg może być zatrudniony:droga

  • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
  • w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
  • w zakładach rzemieślniczych,
  • prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
  • na budowach prowadzonych za granicą,
  • w firmach prowadzących roboty budowy dróg.