Historia szkoły

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

1959

Zarządzeniem Ministra Oświaty została otwarta trzyletnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Placówka otrzymała do swej dyspozycji budynek po zlikwidowanym Liceum Pedagogicznym. Stanowisko dyrektora objął Jan Bodniak.

W dwóch oddziałach klasy pierwszej podjęło naukę 79 uczniów.

1961/1962

Otwarto, pod wspólną dyrekcją ze Szkołą Rzemiosł Budowlanych, 3-letnią Zasadniczą Szkołę Handlową dla Pracujących o specjalności „sprzedawca”.

Wybudowano warsztaty szkolne, a liczba oddziałów zwiększyła się do 8.

1964/1965

Otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową dla młodzieży niepracującej.

1966/1967

Otwarto Technikum Budowlane oparte na podbudowie programowej 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Szkoła liczyła wówczas 13 oddziałów.

Kontrola 4-letniego okresu pracy szkoły stwierdza, że placówka „pod względem organizacyjnym           i pedagogicznym spełnia właściwą rolę i należy do czołówki szkół w naszym województwie”.

1967/1968

Nastąpiła likwidacja 3-letniej Szkoły Rzemiosł Budowlanych, a w jej miejsce wprowadzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o 2-letnim cyklu nauczania. Pod wspólną dyrekcją znajdowały się wówczas: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Szkoła Rzemiosł Budowlanych, Technikum Budowlane, oraz Zasadnicza Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej.

4.09.1967 oddano nowy budynek internatu przy ul. Sienkiewicza. Kierownikiem placówki został Adam Kozak.

1968/1969

W szkole funkcjonowało już 15 oddziałów. Warunki lokalowe nie zmieniły się, toteż prowadzono lekcje na 2 zmiany. W styczniu 1969 roku odbyła się pierwsza w dziejach szkoły studniówka w Technikum Budowlanym. Uroczystość miała miejsce w internacie, a została przygotowana pod opieką wychowawczyni klasy maturalnej, Anny Zalot.

1969/1970

Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Kształciła się w niej młodzież w zawodach: gastronomicznych (kucharz, kelner), spożywczych (piekarz, masarz, ciastkarz), usługowych (fryzjer, krawiec, kowal, stolarz, zegarmistrz), przemysłowych (ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, tokarz, mechanik – kierowca pojazdów samochodowych).

Ponieważ skromna baza lokalowa stawała się coraz większym problemem, zwiększono starania o budowę nowej szkoły. Zakończyły się one powodzeniem. 8 maja 1971 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny.

1971/1972

Pierwsza edycja ogólnopolskiego turnieju „Złota Kielnia” zakończyła się sukcesem drużyny murarzy. W odbywającym się w Warszawie finale centralnym uczniowie zajęli trzecie miejsce zarówno w kategorii drużynowej, jak i indywidualnej (Andrzej Bieńczak). Turniej był transmitowany przez telewizję i przyniósł spory rozgłos zarówno zawodnikom, jak i szkole.

1972/1973

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1972/73 z udziałem ministra oświaty Jerzego Kuberskiego w nowo wybudowanym Technikum Budowlanym w Brzozowie.

W szkole uczyło się wówczas 671 uczniów w 18 oddziałach.

1973/1974

Otwarto przy Technikum Budowlanym Policealne Studium Zawodowe o specjalności „budownictwo ogólne”.

1976/1977

Zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie z dnia 24 maja 1976 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Zawodowych w Brzozowie”. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane na podbudowie ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach: budownictwo ogólne i geodezja oraz Technikum Drogowe na podbudowie szkoły podstawowej.

1979/1980

Nastąpiła zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych przekształcono na Zespół Szkół Budowlanych. Po przejściu na emeryturę Jana Bodniaka dyrektorem szkoły został Michał Cop.

1982/1983

Ostatni rok istnienia w obrębie naszej placówki Policealnego Studium Zawodowego. Mimo kryzysu rozpoczęto rozbudowę warsztatów szkolnych, przeprowadzono częściowy remont w internacie, urządzono w szkole nowe pracownie, wzbogacając je w środki audiowizualne.

1988/1989

Trzydziestolecie istnienia szkoły zostało uczczone nadaniem jej imienia Tadeusza Kościuszki oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy z popiersiem patrona.

1989/1990

Stanowisko dyrektora objął Wincenty Smoleń.

1990/1991

Powrót lekcji religii do szkół.

Uroczyste poświęcenie budynku szkoły przez ks. infułata Juliana Pudłę, poświęcenie sztandaru i krzyży, które zawieszono w salach lekcyjnych.

1991/1992

Po kilkuletniej przerwie wznowiono zajęcia w Policealnym Studium Zawodowym na kierunku budownictwo ogólne.

1994/1995

Znacząco zwiększyła się liczba uczniów. Naukę rozpoczęło 1092 uczniów w 36 oddziałach (24 oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 12 oddziałów Technikum Zawodowego).

1996/1997

W związku z problemami zdrowotnymi Wincentego Smolenia obowiązki dyrektora powierzono Janowi Prejsnarowi.

Otwarto szkolną siłownię, zakupiono pierwsze komputery niezbędne do prowadzenia przedmiotu „technologia informacyjna”. Mimo trudności finansowych zapoczątkowano kompleksowy remont szkoły trwający w kilku następnych latach.

1997/1998

Funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty w Krośnie, powierzono Janowi Prejsnarowi. Od tego roku szkolnego utworzono etat pedagoga szkolnego. W 33 oddziałach rozpoczęło naukę 924 uczniów.

Otwarto Technikum Zaoczne dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (jeden oddział) w zawodzie technik budownictwa.

1998/1999

W związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych młodzież do szkół ponadgimnazjalnych była przyjmowana w oparciu o wyniki egzaminów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Otwarto Liceum Zawodowe kształcące w zawodach: krawiec konfekcyjno-usługowy i monter sieci komunalnych.

1999/2000

Otwarto Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska.

2001/2002

Rok bez naboru do klas pierwszych w związku z reformą systemu oświaty i wprowadzeniem gimnazjów o trzyletnim cyklu kształcenia po szkole podstawowej.

2002/2003

Reforma oświaty miała także wpływ na zmianę kierunków kształcenia. Od 1 września 2002 roku w ZSB zostały uruchomione następujące typy szkół: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane – kształtowanie środowiska, Technikum Nr II, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (okres kształcenia 2 lub 3 lata w zależności od zawodu).

2003/2004

Po raz pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „posadzkarz” miał charakter zewnętrzny. Po dostosowaniu warsztatów szkolnych, przygotowaniu pracowni i zakupie wyposażenia Zespół Szkół Budowlanych po kontroli OKE otrzymał akredytację do przeprowadzania egzaminu praktycznego.

Szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu wyposażenie pracowni komputerowej.

2004/2005

Przeprowadzono w szkole równocześnie dwa rodzaje egzaminu maturalnego ( „stara” matura w 5-letnim technikum i „nowa” w 3-letnim liceum).

2005/2006

Szkoła otrzymała wyposażenie dwóch pracowni komputerowych z MENiS współfinansowanych przez EFS.

2006/2007

ZSB uczestniczył w konkursie na dotacje dla szkół zawodowych w ramach programu PHARE 2002.

Opracowany projekt pt. „Pracownia komputerowego wspomagania w budownictwie” został uznany za jeden z najlepszych. W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz program do pracowni wspomagania komputerowego.

2007/2008

Otwarto dwa nowe kierunki: technik drogownictwa oraz technik ochrony środowiska.

2009/2010

Uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły, zjazd absolwentów.

2010/2011

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik geodeta.

2012/2013

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podkarpacie stawia na zawodowców” (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).

Otwarto nowy kierunek kształcenia: technik architektury krajobrazu.

2014/2015

Otwarto siłownię zewnętrzną przy ZSB.

2015/2016

Uruchomienie nowego kierunku kształcenia dla absolwentów gimnazjum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2016/2017

Otwarto nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych   w budownictwie.
Szkoła realizuje projekt pt.„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie   i szkolenie zawodowe.

Szkoła realizuje projekt pt. „Potęgujemy kompetencje” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata   2014-2020 (specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów, praktyki i staże w zakładach pracy, wyposażenie pracowni, szkolenie kadry).  

Uruchomiono pracownię  doradcy zawodowego.

2017/2018

Po przejściu na emeryturę Jana Prejsnara funkcję dyrektora ZSB, po konkursie przeprowadzonym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, powierzono Tomaszowi Kaczkowskiemu.

Od 1 września 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dotychczasowa trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna – została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia.

14.06.2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu sportowego zbudowanego przy ZSB – boiska wielofunkcyjnego wraz z placem sprawnościowym.

2018/2019

Kompleksowy remont szkoły (czerwiec-wrzesień 2018 r.): wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, remont części administracyjnej, malowanie wszystkich pomieszczeń.

2019/2020

Przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpoczął tzw. podwójny rocznik uczniów – absolwenci gimnazjów oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

27 września 2019 r. – uroczyste obchody 60-lecia szkoły.

Otwórz się na Europę razem z nami!

Projekty mobilności w zsb brzozów
Już dziś rozpocznij swoją przygodę z Erasmus+ i wyjedź na praktyki zagraniczne!

Nasi partnerzy