REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczestników (osób uczących się) do projektu
„Irlandzkie praktyki uczniów”
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Programu Erasmus+


§ 1


Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) „biurze projektu” – należy przez to rozumieć sekretariat szkoły Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów;
2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, składający się ze Szkolnego Koordynatora Projektu, Pedagoga Szkolnego oraz Przedstawiciela Zespołu Przedmiotów Zawodowych którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do Projektu
3) okresie realizacji projektu – od 28.12.2020 r. do 27.12.2021 r.
4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. „Irlandzkie praktyki uczniów”
5) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie
6) „Uczestniku projektu” – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach projektu.


§ 2


Informacje o projekcie
1. Instytucje uczestniczące w projekcie to:
– Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie;
– Your International Training, Spa Square, Mallow, Co. Cork, Irlandia.
2. Realizacja projektu przyczyni się głównie do:
– zwiększenia szans uczestników na zatrudnienie poprzez zdobycie nowych umiejętności, w tym językowych i zawodowych, wiedzy i doświadczenia;
– wyrównania szans życiowych i na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem z powodu bezrobocia, trudnych warunków materialnych, z rodzin niepełnych;
– podnoszenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy – uświadamianie korzyści jakie daje rozwijanie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;
– zdobycia umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, w obcym kulturowo środowisku – otwarcie na innych ludzi, kulturę, obyczaje;
– zwiększenia wiary we własne możliwości;
– rozwijania umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w środowisku szkolnym i lokalnym;
– wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły i jej pozycji w środowisku lokalnym.


§ 3


Zakres wsparcia
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie.
2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów klas trzecich i drugich technikum kształcących się w zawodzie technik budownictwa w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty następującymi formami wsparcia:
– przygotowanie w kraju: językowe, kulturowe oraz pedagogiczno-psychologiczne.
– czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach.
5. Przygotowanie w kraju obejmuje:
– kurs języka angielskiego ogólnego – 5 godzin;
– kurs języka angielskiego zawodowego – 5 godzin;
– przygotowanie kulturowe – 5 godzin;
– przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – 5 godzin;
– przygotowanie zawodowe – 10 godzin.
Zajęcia będą odbywać się przed wyjazdem według określonego harmonogramu.
6. W ramach projektu realizowane będą praktyki zawodowe w Irlandii według szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
7. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.


§ 4


Zasady rekrutacji
1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie szkoły Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie uczęszczający w terminie wyjazdu (tj. w kwietniu 2021 r.) do klasy trzeciej i drugiej, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi 8 osób dla wyjazdu w kwietniu 2021 r.
3. Nabór będzie przeprowadzony dla następujących zawodów nauczanych w Zespole Szkół Budowlanych: technik budownictwa.
4. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy i wyników testu z języka angielskiego. Pierwszeństwo mają uczniowie klasy 3 ze względu na praktykę.
5. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1 – 3, następującymi preferencjami:
a) Średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym (z wyłączeniem języka angielskiego zawodowego) oraz w kształceniu zawodowym praktycznym na koniec roku szkolnego 2019/2020:
– 6,0 – 5,1 – 25 pkt;
– 5,0 – 4,5 – 20 pkt;
– 4,4 – 4,0 – 15 pkt;
– 3,9 – 3,5 – 10 pkt;
– 3,4 – 2,0 – 5 pkt.
Zaokrąglenie średniej odbywa się do drugiego miejsca po przecinku według zasad matematycznych.
b) Oceny z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy) na koniec roku szkolnego 2019/2020
– celujący – 25pkt;
– bardzo dobry- 20 pkt;
– dobry – 15 pkt;
– dostateczny – 10 pkt;
– dopuszczający – 5 pkt.
c) Ocena z zachowania – na koniec roku szkolnego 2019/2020
– wzorowe – 20 pkt;
– bardzo dobre – 15 pkt;
– dobre – 10 pkt;
– poprawne – 5 pkt.
d) Laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020:
– uczestnicy i laureaci na szczeblu ogólnopolskim – 10 pkt;
– laureaci na szczeblu regionalnym (wojewódzkim, międzywojewódzkim) – 5 pkt.
e) frekwencja na koniec roku szkolnego 2019/2020 liczba godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych:
– 0-10 godz. – 20 pkt;
– 11-20 godz. – 10 pkt;
– 21-30 godz. – 5 pkt.
f) liczba punktów uzyskana z testu językowego:
– 35 -40 – 20 pkt
– 30- 34 – 15 pkt
– 25 – 29 – 10 pkt
– 20 – 24 – 5 pkt
– 0 – 19 – 0 pkt
6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 120.
7. Minimalna liczba punktów potrzebna do zakwalifikowania się – 60.
8. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska 60 punktów, do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 osób z najwyższą ilością punktów.
9. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.
10. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów:
o miejscu na liście decyduje ilość punktów uzyskana z testu językowego, kolejnym kryterium jest wyższa ocena z zachowania brana w trakcie rekrutacji, następnie wyższa ocena z języka angielskiego z ostatniego semestru oraz opinia wychowawcy klasy.


§ 5


Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Składanie formularzy zgłoszeniowych do projektu przeprowadzane będzie w terminie od 1.10.2020 do 11.10. 2020 r.
3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie ucznia, kwestionariusz osobowy w wyznaczonym terminie do koordynatora z ramienia szkoły.
5. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji uczeń/uczennica może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
8. Po weryfikacji dokumentów uczniowie piszą test z języka angielskiego przygotowany i oceniany przez nauczycieli anglistów.
8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu sporządzając protokół z procedury rekrutacyjnej.
9. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek na daną praktykę, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
10. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych, które zostają podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
11. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 21.10.2020 r.
11. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać w przypadku:
– skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
– przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
12. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 11 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji projektu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
13. W chwili rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
– deklarację uczestnictwa w projekcie;
– oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– Umowę o Staż definiującą zakres uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki zaangażowanych stron.
14. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu – sekretariacie szkoły.
15. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do koordynatora projektu, który w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmienić decyzję Komisji Rekrutacyjnej.
16. Protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych będą dostępne w biurze projektu, gdzie
uczeń będzie mógł zapoznać się z uzyskaną punktacją oraz będzie miał możliwość ewentualnego wniesienia odwołania od dokonanej oceny.
17. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.


§ 6


Procedura odwoławcza
1) Uczeń/Uczennica, ma prawo do wglądu do protokołu Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia żądania.
2) Uczeń/Uczennica ma prawo, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji. Odwołanie powinno zostać dostarczone do biura projektu osobiście. Rozpatrzeniu poddane zostaną wyłącznie odwołania złożone w oryginale i w wyznaczonym terminie.
3) W terminie 3 dni roboczych od daty wpływu do biura projektu odwołań określonych w pkt. 2 dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena formularzy zgłoszeniowych w zakresie, którym dotyczy odwołanie. W rozpatrywaniu odwołania bierze udział inna osoba niż ta, która dokonywała pierwotnej oceny.
4) Ponowna decyzja dot. oceny formularzy przekazywana jest uczniowi/uczennicy drogą pisemną wraz z uzasadnieniem.
5) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania uczeń zostanie umieszczony na liście Uczestników zakwalifikowanych/rezerwowych w zależności od otrzymanej przez niego liczby punktów.
6) Od decyzji wydanej na podstawie odwołania nie przysługuje dalsze odwołanie.


§ 7


Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
3.Uczestniczka/Uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w projekcie w zakresie zdefiniowanym Umową o Staż.
4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.

image_pdfimage_print